100pc saç aýyrmak üçin ýüz zolaklary, epilator üçin dokalmadyk kagyz rulonlary üçin depilýasiýa üçin mum zolaklary, Depilýasiýa üçin kartrij zolaklary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1.Material: Top A derejesini 100% poliester ulanýarys

2. Şahadatnama: CE, OEKO-100, SGS, MSDS şahadatnamalary we beýleki şahadatnamalarymyz bar

3.Güýç: bazardan 35% ýokary

4. Öndüriji maşyn: Hiline gözegçilik etmek we Germaniýadan getirilýän 6 sany önümçilik liniýasy bar.

5. Önümçilik prosesi: Çig mal (egrilen dokalan mata) öndürilip, hilini üpjün etmek üçin öz zawodymyzdaky mum süpürgiçlerine gaýtadan işlenildi.

Jikme-jik düşündiriş

Üpjünçilik görnüşi : Sargyt etmek
Material : 100% poliester
Use ulanyň Spa
Dokalmadyk tehnika : Aýlanmak
Ölçegi özleşdirilen
Agramy: Custöriteleşdirilen
Reňk: Ak, gülgüne, özleşdirilen
Nusgalar: Elýeterli
Töleg 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy, galyndysyny töläň

Hil barlagy

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (3)

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (4)

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (7)

CE, SGS, ISO9001 ýaly hilini üpjün etmek üçin hünär synag şahadatnamalarymyz bar

Gaplamak we daşamak

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (2)

Gaplamak: Plastiki halta inside Içindäki köpük → goňur karton guty

Hemmesini şoňa görä düzüp bolýar

Eltip bermek:

1Harytlary meşhurlaryň üsti bilen iberip bileris

Iň oňat hyzmat we çalt eltip bermek üçin halkara ekspress kompaniýasy.

2. Has köp mukdarda we uly sargyt üçin harytlary deňiz ýa-da howa arkaly bäsdeşlik gämisiniň bahasy we amatly eltip bermek bilen tertipläp bileris.

Hyzmatlarymyz

Satuwdan öňki hyzmat

· Gowy hil + Zawodyň bahasy + Çalt jogap bermek + Ygtybarly hyzmat biziň işleýän ynamymyzdyr · Professional işçi we ýokary täsirli daşary söwda topary Alibaba gözleg we söwda massaagerçysyna 24 iş sagadyna jogap beriň, biziň hyzmatymyza doly ynanyp bilersiňiz

Saýlanyňyzdan soň

. Iň arzan iberiş bahasyny hasaplarys we birbada size hasap-faktura bereris · Önümçilik gutarandan soň QC ederis, hilini täzeden barlarys we tölegiňizi alanyňyzdan 1-2 iş gününde size haryt ibereris.

· Saňa yzarlamany e-poçta bilen iberiň we posylkalar gelýänçä kowmaga kömek ediň

Satuwdan soň hyzmat

Müşderiniň bahalar we önümler barada bize teklip berýändigine örän şat. · Sorag bar bolsa, e-poçta ýa-da telefon arkaly erkin habarlaşyň

Ulanyş ssenarileri

dnf


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler