Alkogol süpürgiçleri Tüweleýleri antibakterial süpürgiçler

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dezinfeksiýa süpürgiçleri

Adamlaryň saglyk düşünjesini we sarp ediş ukybyny ýokarlandyrmak bilen, dezinfeksiýa süpürgiçler pudagynyň çalt ösmegi bilen dezinfeksiýa süpürgiçleri, esasanam COVID-19-dan bäri çaga süpürgiçleri we sanitariýa süpürgiçleri ýaly giňden ulanylýar.

Dezinfeksiýa süpürgiçleri arassalaýjy we dezinfeksiýa täsirleri bolan önümler bolup, olar dokalan matalardan, tozansyz kagyzdan ýa-da daşaýjy hökmünde beýleki çig maldan, önümçilik suwy hökmünde arassalanan suwdan we degişli dezinfeksiýalardan we beýleki çig mallardan ybaratdyr.Olar adam bedeni, umumy obýektiň üstü, lukmançylyk enjamynyň üstü we beýleki obýekt ýüzleri üçin amatlydyr.

Önümlerimiz alkogol dezinfeksiýa süpürgiçler, ýagny esasy dezinfeksiýa çig maly hökmünde etanol bilen süpürgiçler, umuman alkogolyň 75% konsentrasiýasy.Alkogol 75% bakteriýalaryň osmotik basyşyna meňzeýär.Bakteriýalaryň üstündäki belok denatirlenmezden, suwsuzlandyrylýar, denatasiýa edilýär we ähli bakteriýa beloklary berkleşýär we ahyrynda bakteriýalary öldürýär.Alkogolyň aşa köp ýa-da pes bolmagy dezinfeksiýa täsirine täsir eder.

Satyş nokatlary

1. Ykjamlyk

Gaplamalarymyz düzülip bilner.Dürli paketler we aýratynlyklar durmuşda dürli sahna saýlawlaryny kanagatlandyryp biler.Daşary çykanyňyzda, götermek has amatly bolan gury we çygly bölünişikli ownuk gaplamalary ýa-da täze gaplamalary saýlap bilersiňiz.

2. Dezinfeksiýa täsiri gowy, düzümleri has ýumşakdyr

Dezinfeksiýa süpürgiçleri ellerde ýa-da zatlarda ulanylýandygy sebäpli, dezinfeksiýa işjeň maddalary has ýumşak bolar we zäherli we zyýanly täsirleri az bolar, ýöne dezinfeksiýa täsiri adaty dezinfeksiýa usullaryndan pes däldir.

3. Amal ýönekeý we arassalamak we dezinfeksiýa etmek funksiýasyna eýedir

Dezinfeksiýa süpürgiçleri göni çykaryp we ulanyp bolýar.Çözgütleri taýýarlamak, eşikleri arassalamak ýa-da dezinfeksiýa galyndylaryny aýyrmak üçin wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.Arassalamak we dezinfeksiýa etmek bir ädimde tamamlandy, hakykatdanam gowy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler