Habarlar

 • It pee padleri nähili işleýär?

  It pee padleri nähili işleýär?

  DOG PEE PADS HAKYNDA HEMMESI “It pee padleri näme?” Diýip gyzyklanýanlar üçin it pee padleri, ýaş güjügiňizi ýa-da itiňizi türgenleşdirmek üçin ulanylýan çyglylygy siňdiriji padlerdir.Çaganyň perdelerine meňzeş görnüşde, olar: Siýdigi itler üçin nohut torbalarynyň gubka meňzeş gatlaklaryna siňdiriň ...
  Koprak oka
 • Güýjükler üçin pee padleri: Gowy we zyýanly taraplary

  Güýjükler üçin pee padleri: Gowy we zyýanly taraplary

  Potty türgenleşigi, size, güjügiňize we paýlaşýan jaýyňyza ideg etmekde esasy ädimdir.Güýjük nohut padleri meşhur çemeleşme, ýöne olaryň göz öňünde tutmak isleýän peýdalary we kemçilikleri bar.Güýjüňiz üçin näme işleýändigini öwrenmek üçin wagt sarp ediň.Her it başga, we ...
  Koprak oka
 • Dokalan we dokalan däl sumkalaryň arasyndaky tapawutlar

  Dokalan we dokalan däl sumkalaryň arasyndaky tapawutlar

  Şahsylaşdyrylan dokalan däl sumkalar mahabat barada aýdylanda tygşytly saýlawdyr."Öne" dokalan "we" dokalan däl "adalgalary bilen tanyş däl bolsaňyz, mahabat sumkasynyň dogry görnüşini saýlamak birneme bulaşyk bolup biler.Iki material hem gaty gowy çap edilen b ...
  Koprak oka
 • Dokalan süpürgiç bazaryny ösdürmek üçin durnukly ýüzlenme

  Ekologiýa taýdan arassa süpürgiçlere geçmek, global dokalmadyk süpürgiç bazaryny 22 milliard dollarlyk bazara iterýär.2023-nji ýyla çenli global dokalmadyk süpürgiçleriň geljegine görä, 2018-nji ýylda dünýädäki dokalmadyk süpürgiçleriň bazary 16,6 milliard dollar.2023-nji ýyla çenli umumy bahasy ...
  Koprak oka
 • Biodegrirlenip bilinýän süpürgiçler: Söwda edende näme gözlemeli

  Biodegrirlenip bilinýän süpürgiçler: Söwda edende näme gözlemeli

  Planetamyz biziň kömegimize mätäç.Gündelik kabul edýän kararlarymyz, planetany zaýalap biler ýa-da ony goramaga goşant goşup biler.Daşky gurşawymyzy goldaýan saýlawyň mysaly, mümkin boldugyça biodegrirlenip bilinýän önümleri ulanmakdyr.Bu ýerde ...
  Koprak oka
 • Derä ýakymly çygly süpürgiçler: Haýsy görnüşleriň howpsuzdygyny öwreniň

  Derä ýakymly çygly süpürgiçler: Haýsy görnüşleriň howpsuzdygyny öwreniň

  Çygly süpürgiçler şeýle bir amatly welin, öýüňizde birnäçe marka we görnüş bolup biler.Meşhurlara çaga süpürgiçleri, el süpürgiçleri, ýuwulýan süpürgiçler we dezinfeksiýa süpürgiçleri girýär.Etmeýän funksiýany ýerine ýetirmek üçin wagtal-wagtal süpürgiç ulanyp bilersiňiz.Käte bolsa ...
  Koprak oka
 • It süpürgiçlerinden we it şampunlaryndan gaça durmaly 5 madda

  Itler we it şampunlary üçin süpürgiçlerde iň gowy we erbet maddalar haýsylar?It süpürgiçlerinde we şampunlarda zyýanly we peýdalydygyny nädip bilýärsiňiz?Bu makalada itler üçin süpürgiçlerde we şampunlarda gözlemek we olardan gaça durmak üçin käbir umumy maddalary düşündirýäris.Dogry haýwan ...
  Koprak oka
 • Has gowusy: ýuwulýan ýa-da bir gezek ulanylýan güjük ýassyklary?

  Has gowusy: ýuwulýan ýa-da bir gezek ulanylýan güjük ýassyklary?

  Haýsy güjük ýassygynyň siziň üçin has gowudygyny göz öňünde tutanyňyzda, ýatda saklamak isleýän birnäçe zadyňyz bar.Ilkinji zatlaryň biri amatlylyk we güjük ýassygynda nämä gerek.Mysal üçin, käbir eýeler diňe öz güjüklerini garry bolýança hemme ýerde sokmazlygy öwretmek isleýärler ...
  Koprak oka
 • Washuwup boljak gurjak ýassyklary näme?

  Washuwup boljak gurjak ýassyklary näme?

  Washuwup boljak güjük okuw ýassygy, adynyň görkezişi ýaly: ýuwup we gaýtadan ulanyp boljak güjükler üçin pee pad.Şeýlelik bilen, bir gezek ulanylýan ýassyklara has köp pul harçlamaly bolmaz - bu býudjetde it eýeleri üçin has gowy saýlaw bolar.Washabl ...
  Koprak oka
 • Bir gezek ulanylýan güjük okuw enjamlary näme?

  Bir gezek ulanylýan güjük okuw enjamlary näme?

  Bir gezek ulanylýan güjük okuw enjamlary näme?Güýjükler has uly itler bilen deňeşdirilende köplenç peşew edýärler - ulurak it bolsa günde iki ýa-da üç gezek gitmeli bolsa-da, bir güjük birnäçe gezek gitmeli bolup biler.Bir jaýda ýaşaýan bolsaňyz, bu hiç hili problema bolup bilmez ...
  Koprak oka
 • It süpürgiçlerinden we it şampunlaryndan gaça durmaly 5 madda

  It süpürgiçlerinden we it şampunlaryndan gaça durmaly 5 madda

  Itler we it şampunlary üçin süpürgiçlerde iň gowy we erbet maddalar haýsylar?It süpürgiçlerinde we şampunlarda zyýanly we peýdalydygyny nädip bilýärsiňiz?Bu makalada itler üçin süpürgiçlerde we şampunlarda gözlemek we olardan gaça durmak üçin käbir umumy maddalary düşündirýäris.Dogry haýwan ...
  Koprak oka
 • Adamyň çygly süpürgiçleri, dostuňyza ulanmak ygtybarlymy?

  Adamyň çygly süpürgiçleri, dostuňyza ulanmak ygtybarlymy?

  Çygly süpürgiçler her bir ene-atanyň tygşytlaýjy merhemetidir.Dökülenleri çalt arassalamak, gümürtik ýüzlerden hapalanmak, eşikleriň bezegi we başga-da köp zat üçin ajaýyp bolup biler.Adamlaryň köpüsi, çagalarynyň bardygyna garamazdan, aňsat bulaşyklyklary arassalamak üçin öýlerinde çygly süpürgiçleri ýa-da çaga süpürgiçlerini saklaýarlar!Aslynda...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2