Biodegrirlenip bilinýän süpürgiçler: Söwda edende näme gözlemeli

Biodegrasiýa edilip bilinýän süpürgiçler

Planetamyz biziň kömegimize mätäç.Gündelik kabul edýän kararlarymyz, planetany zaýalap biler ýa-da ony goramaga goşant goşup biler.Daşky gurşawymyzy goldaýan saýlawyň mysaly, mümkin boldugyça biodegrirlenip bilinýän önümleri ulanmakdyr.
Bu makalada ünsi çekerisbiodegrirlenip bilinýän çygly süpürgiçler.Satyn alýan biodegrirlenen süpürgiçleriň maşgalaňyz üçin, şeýle hem Ene Earther üçin howpsuz bolmagyny üpjün etmek üçin bellikde gözleýän zadyňyzyň üstünden bararys.

Nämebiodegrirlenip bilinýän süpürgiçler?
Hakykatdanam biodegrirlenip bilinýän çygly süpürgiçleriň açary, poligonlarda has çalt dargap bilýän tebigy ösümlik süýümleri bilen ýasalmagydyr.Eger ýuwulýan bolsa, suw bilen degen badyna dargap başlaýar.Bu materiallar howpsuz ýere siňýänçä peselmegini dowam etdirýär, şeýlelik bilen poligonyň bir bölegine öwrülmez.
Ine umumy biodegrirlenip bilinýän materiallaryň sanawy:
Bambuk
Organiki pagta
Wiskose
Dyky
Hemp
Kagyz
Ekologiýa taýdan arassa ýuwulýan süpürgiçler üçin biodegrirlenip bolmaýan süpürgiçleri çalyşmak, lagym kanalizasiýasynyň döremegine sebäp bolýan materiallaryň 90% -ini kesmek bilen çäklenmän, ummanyň hapalanmagyny azaltmakda-da uzak ýol geçer.

Satyn alanyňyzda näme gözlemelibiodegrirlenip bilinýän süpürgiçler?

Sarp ediji hökmünde, biodegrirlenip bilinýän süpürgiçleri satyn almagyňyzy üpjün etmegiň iň gowy usuly, paketdäki maddalary barlamakdyr.Ushuwup bolýan biodegrirlenip bilinýän süpürgiçleri gözläň:
Bambuk, viskoza ýa-da organiki pagta ýaly tebigy täzelenip bilýän ösümlik süýümlerinden ýasalýar
Diňe plastmassa goşundylary öz içine alýar
Gipoallergen maddalary öz içine alýar
Diňe çörek bişirmek ýaly tebigy arassalaýjy serişdeleri ulanyň

Şeýle hem, gaplama düşündirişlerini gözläň, meselem:
100% biodegrirlenip bilner
Dikeldilýän ösümlik esasly materiallardan / süýümlerden ýasaldy
Plastiksiz
Himiki taýdan |Gaty himiki maddalar ýok
Boýagsyz
Septiki howpsuz |Lagym howpsuzlygy

Ekologiýa taýdan arassa ýuwulýan süpürgiçler daşky gurşawymyzyň, ummanlarymyzyň we lagym ulgamlarymyzyň saglygyny üpjün etmek üçin uzak ýol geçýär.“Eartheriň dostlary” guramasynyň habaryna görä, adaty süpürgiçlerimizi ekologiýa taýdan arassa ýuwulýan süpürgiçler bilen çalyşmak, lagym suwlarynyň ýapylmagyna sebäp bolýan materiallaryň 90% -ini azaldar we ummanyň hapalanmagyny ep-esli azaldar.Şuny göz öňünde tutup, iň köpüsini saýladykekologiýa taýdan arassa çygly süpürgiçlertapyp bilerdik, şonuň üçin günäkärsiz süpürip bilersiňiz.


Iş wagty: Noýabr-08-2022