Dokalan we dokalan däl sumkalaryň arasyndaky tapawutlar

Dokalan däl sumkalarmahabat barada aýdylanda tygşytly saýlawdyr."Öne" dokalan "we" dokalan däl "adalgalary bilen tanyş däl bolsaňyz, mahabat sumkasynyň dogry görnüşini saýlamak birneme bulaşyk bolup biler.Iki material hem ajaýyp çap edilen sumka ýasaýar, ýöne biri-birinden tapawutlanýar.Her görnüşiň özboluşly peýdalary we aýratynlyklary bar.

"Dokalan" ýazgy
Adyndan görnüşi ýaly, "dokalan" ýazgylar dokalan matadan tikilýär.Dokamak, elbetde, aýry-aýry sapaklary biri-birine dogry burçlarda birleşdirmekdir.Tehniki taýdan aýdanyňda, "egriji" sapaklar biri-birine perpendikulýar goýulýar we olaryň üstünden "dokma" sapaklary geçýär.Muny gaýtalap ýerine ýetirmek, bir uly mata bölejigini döredýär.
Dürli dokma stilleri bar.Matalaryň köpüsi üç esasy dokma görnüşiniň biri bilen ýasalýar: egirme, atlas dokamak we ýönekeý dokamak.Her stiliň öz artykmaçlyklary bar we dokma görnüşleriniň käbir görnüşleri üçin has amatlydyr.
Islendik dokalan matanyň esasy umumy aýratynlyklary bar.Dokalan mata ýumşak, ýöne uzalmaýar, şonuň üçin görnüşini gowy saklaýar.Dokalan matalar has güýçlidir.Bu häsiýetler olary maşyn ýuwmak üçin ajaýyp edýär we dokalan mata bilen ýasalan zatlar ýuwulýança durar.
"Dokalmadyk" ýazgy
Şu wagta çenli "dokalan däl" mata dokamakdan başga usul bilen öndürilýän mata diýen netijä gelen bolsaňyz gerek.Aslynda, "dokalan däl" matalar mehaniki, himiki ýa-da termiki (ýylylygy ulanmak arkaly) öndürilip bilner.Dokalan mata ýaly, dokalan matalar süýümlerden ýasalýar.Şeýle-de bolsa, süýümler bilelikde dokalanlardan tapawutlylykda, haýsy prosese degişlidigi bilen birleşdirilýär.

Dokalan däl matalar köp taraply we lukmançylyk ýaly pudaklarda has giň ulanylýar.Dokalan matalar köplenç sungatda we senetçilikde ulanylýar, sebäbi dokalan matalaryň birmeňzeş artykmaçlyklaryny hödürleýär, ýöne arzan.Aslynda, onuň tygşytly bahasy, sumkalaryň gurluşygynda has köp ulanylmagynyň sebäplerinden biridir.Iň uly ýetmezçiligi, dokalan mata dokalan mata ýaly güýçli bolmazlygydyr.Şeýle hem az çydamly we dokalan materialyň edişi ýaly kir ýuwulmagyna garşy durmaz.

Şeýle-de bolsa, şuňa meňzeş programmalar üçinsumkalar, däldokalan matagaty laýykdyr.Adaty mata ýaly güýçli bolmasa-da, kitap we azyk önümleri ýaly ortaça agyr zatlary götermek üçin sumka ulanylanda henizem güýçli.Dokalan mata garanyňda ep-esli arzan bolany üçin, mahabat berijiler tarapyndan ulanmak has amatly.

Aslynda, käbirleridokalan däl sumkalarMiklerde göterýän zatlarymyz, ýöriteleşdirilen plastik söwda haltalary bilen deňeşdirilýär we plastik paketlere has gowy alternatiwa edýär.

Söwda / ammar haltalary üçin dokalan däl matalar
Hyzmatlarymyz: Dokalan halta sudhini her dürli sumka, Vest sumka, D kesilen halta we Çyzgy sumkasy hökmünde düzüň


Iş wagty: Noýabr-23-2022