Güýjükler üçin pee padleri: Gowy we zyýanly taraplary

Potty türgenleşigi, size, güjügiňize we paýlaşýan jaýyňyza ideg etmekde esasy ädimdir.Gurjak pee padlerimeşhur çemeleşme, ýöne olaryň göz öňünde tutmak isleýän peýdalary we kemçilikleri bar.

Güýjüňiz üçin näme işleýändigini öwrenmek üçin wagt sarp ediň.Her it başga, olaryň islegleri we öýden ýykylmak möhleti üýtgäp biler.Bu dogry ýol görkezmek we yzygiderlilik bilen kyn bolup bilse-de, gurjagyňyzy üstünlik gazanarsyňyz we ol ýere baranyňyzda gatnaşyklaryňyzy güýçlendirersiňiz.

Pee padleri amatly
Esasy artykmaçlyklaryndan birigüjük ýassygyamatlydyr.Okuw üçin peýdaly kömek bolup biler, esasanam ýygy-ýygydan gitmeli bolanda, güjügiňiziň durmuşynda.Bejeriş we arassalamak öňki padini zyňmak we başga birini goýmak ýaly ýönekeý.Köpdürlüligi hem artykmaçlykdyr: gurjagyňyzyň isleglerine we ýaşaýyş durmuşyňyza laýyk bölekleri ýa-da doly iş günlerini ulanyp bilersiňiz.

Pee Pads Diňe güjükler üçin däl
Adyna garamazdan, güjük ýassygy diňe çagalar üçin däl.Şeýle hem, uzak wagtlap içerde bolup bilýän itler üçin ätiýaçlyk bolup bilerler;uly, näsag ýa-da maýyp çagalar;we açyk ýerlere aňsat, ýygy-ýygydan girip bilmeýänler.Mundan başga-da, howa öý haýwanyňyz bilen ylalaşmasa, ýassyklar tupan wagtynda daşary çykmak aladasyny halas edip biler.

Pee padleriň köp görnüşleri
Azyk dükanynyň nohut ýagy geçelgesinde özüňizi gören bolsaňyz, dürli görnüşli deňze seredip durýan - çalaja, tekiz, garym-gatym, badam, garaşyň, bu günebakarmy?Güýjüňiz üçin iň oňat pad kesgitlemek, köp sanly warianty göz öňünde tutup, başda gorkunç bolup biler.Padlaryň ikiňiz üçinem dogrydygyna karar berseňiz, köp siňdiriji gatlak, ys gözegçiligi we laýyk laýyklyk gözläň (maksat edinmek aňsat däl!).
Ys hakda çalt bellik.Käbir ýassyklar otlaryň, ammiakyň we feromonlaryň ysyny simulirlemek üçin döredilen özüne çekiji goşundylar bilen öwünýär.Bular goşa gylyçly gylyç bolup biler: käbir itler şeýle bir özüne çekiji bolup biler welin, pad bilen oýnar ýa-da uklar, beýlekileri bolsa düýbünden täsir etmez.

Hemmeler üçin däl
Käbir itler ileri tutulýan zat hökmünde padşa almaýarlar.Kassalar gurjagyňyz üçin has uly öý gurluşygy meýilnamasynyň bir bölegi bolup bilse-de, olary ilkinji ädim hökmünde ulanmagy höweslendirmek öz okuwyny talap edýär.Eger-de siz we öý haýwanyňyz howpsuz açyk meýdana yzygiderli, ýygy-ýygydan girip bilýän bolsaňyz, daşardan açyk ýerden başlamak ajaýyp wariant bolup biler.

Süýtden aýyrmak
Öňünden taýýarlyk barada aýdylanda, ýassyklary ulanýan çagalar üçin, endigi taşlamagy öwretmek başga bir maşk bolup biler.Haýwan haýwanyňyz, gitmek isleýän ýerini kesgitlänsoň, amaly silkmek kyn bolup biler.Käbir güjükler diňe ýassyklara bagly bolup ösüp bilerler ýa-da hajathana daşyndan ulanmaly diýlende garyşyk signallary alyp bilerler.Esasy ýeri hökmünde olary ýassyklardan açyk meýdana geçirmek üçin goşmaça okuw gerek bolup biler.

Durnuklylyk
Haýwanlaryň galyndylary köplenç… has köp galyndy döredip biler.Adaty güjük ýassyklary bir gezek ulanylýar we bir gezek ulanylýar, esasanam käbir itler olary çeýnýän oýunjak hökmünde ulanýarlar.Bagtymyza, durnuklylyk siziň üçin ileri tutulýan bolsa, has ekologiýa taýdan amatly wariantlar bar.Indi biodegrirlenip bilinýän, gaýtadan ulanylýan materiallardan ýasalan, hatda ýuwulýan, gaýtadan ulanylýan alternatiwalary onlaýn we dükanlarda tapyp bilersiňiz.


Iş wagty: Dekabr-02-2022