Derä ýakymly çygly süpürgiçler: Haýsy görnüşleriň howpsuzdygyny öwreniň

3
Çygly süpürgiçler şeýle bir amatly welin, öýüňizde birnäçe marka we görnüş bolup biler.Meşhurlara degişlidirçaga süpürgiçleri, el süpürgiçler,ýuwulýan süpürgiçler, wesüpürgiçleri dezinfeksiýa etmek.
Etmeýän funksiýany ýerine ýetirmek üçin wagtal-wagtal süpürgiç ulanyp bilersiňiz.Kämahal, bu gowy bolup biler (mysal üçin, maşkdan soň täzelenmek üçin çaga süpürmek).Emma beýleki döwürlerde zyýanly ýa-da howply bolup biler.
Bu makalada elýeterli süpürgiçleriň dürli görnüşlerine geçýäris we haýsysynyň deriňizde ulanmalydygyny düşündirýäris.

Haýsy çygly süpürgiçler deri üçin howpsuz?
Deride çygly süpürgiçleriň haýsy görnüşlerini ulanmagyň dogrydygyny bilmek möhümdir.Bu, esasanam siziň ýa-da çagalaryňyzyň derisine duýgur, allergiýadan ejir çekýän ýa-da ekzema ýaly deri ýagdaýlary bar bolsa möhümdir.
Ine, derä arassa çygly süpürgiçleriň gysga sanawy.Aşakdakylaryň her biri barada jikme-jik durup geçýäris.
Çaga süpürgiçleri
Antibakterial el süpürgiçleri
El süpürgiçlerini arassalamak
Ushuwulýan süpürgiçler

Çygly süpürgiçleriň bu görnüşleri deri üçin amatly däl we deriňizde ýa-da bedeniň beýleki böleklerinde ulanylmaly däldir.
Süpürgiçleri dezinfeksiýa etmek
Linza ýa-da enjam süpürgiç

Çaga süpürgiçleri derä ýakymlydyr
Çaga süpürgiçleriaşgazan üýtgemeleri üçin ulanmak üçin niýetlenendir.Süpürgiçler ýumşak we çydamly bolup, çaganyň näzik derisi üçin ýörite ýasalan ýumşak arassalaýyş formulasyny öz içine alýar.Olary çaganyň ýa-da çaganyň bedeniniň elleri, aýaklary we ýüzi ýaly beýleki ýerlerinde ulanyp bolýar.

Antibakterial el süpürgiçleri derä ýakymlydyr
Antibakterial süpürgiçler ellerdäki bakteriýalary öldürmek üçin niýetlenendir, şonuň üçin deride ulanmak ygtybarlydyr.Handaly el süpürgiçleriniň köp markasyMikler antibakterial el süpürgiçleri, elleri köşeşdirmek we deriniň gurak we ýarylmagynyň öňüni almak üçin aloe ýaly nemlendiriji maddalar bilen doldurylýar.
Antibakterial el süpürgiçlerinden has köp peýdalanmak üçin bilekleriňize, elleriňiziň iki tarapyna, ähli barmaklaryňyzyň we barmaklaryňyzyň ujuna süpüriň.Ulanylandan soň elleriňizi doly guradyň we süpürgiç zibili taşlaň.

El süpürgiçlerini arassalamak deri üçin amatly
El süpürgiçlerini arassalamak, antibakterial el süpürgiçlerinden spirtli içgiler bilen tapawutlanýar.Alcoholokary alkogol el süpürgiçleriMikler el süpürgiçlerini arassalamakelinde hapa, reňk we beýleki hapalary aýyrmak bilen bir hatarda, köp duş gelýän bakteriýalaryň 99,99% -ini öldürýändigi kliniki taýdan subut edilen 70% alkogol formulasyny öz içine alýar.Bu çygly süpürgiçler gipoallergen bolup, nemlendiriji aloe we E witamini bilen doldurylýar we göterijilik we amatlylyk üçin aýratynlykda örtülýär.
Antibakterial el süpürgiçlerine meňzeş ýaly, elleriňiziň ähli ýerlerini gowy süpüriň, gurak howa geçirmegine ýol beriň we ulanylan süpürgiçleri zibil taşlaýan zyňyň (hiç haçan tualetde ýuwmaň).

Ushuwulýan süpürgiçler derä ýakymly
Çygly hajathana dokumasy näzik deride ýumşak bolmak üçin ýörite ösdürilipdir.Mysal üçin,Mikler ýuwulýan süpürgiçleramatly we täsirli arassalamak tejribesini üpjün etmek üçin ýumşak we çydamlydyr.Ushuwulýan * süpürgiçler yssyz ýa-da ýumşak ysly bolup biler.Olaryň köpüsinde aşaky sebitleriňizde has rahatlandyryjy süpürmek üçin aloe we E witamini ýaly nemlendiriji maddalar bar.Deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin parabenslerden we ftalatlardan azat gipoallergen süpürgiçleri gözläň.

Süpürgiçleri dezinfeksiýa etmek Deri üçin amatly däl
Dezinfeksiýa süpürgiçlerinde deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biljek bakteriýalary we wiruslary öldürýän himiki maddalar bar.Bu süpürgiçler, polotno, stol we hajathana ýaly adaty däl ýüzleri arassalamak, arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin ýasalýar.

Linza süpürgiçleri deri üçin amatly däl
Linzalary (äýnek we aýna äýnekleri) we enjamlary (kompýuter ekranlary, smartfonlar, duýgur ekranlar) arassalamak üçin öňünden nemlendirilen süpürgiçler elleriňizi ýa-da bedeniňiziň beýleki böleklerini arassalamak üçin niýetlenen däldir.Olarda derini däl-de, äýnegi we surat enjamlaryny arassalamak üçin ýörite düzülen maddalar bar.Linza süpürilişini taşlandan soň elleriňizi sabyn we suw bilen ýuwmagy maslahat berýäris.

Mikler markasyndan köp dürli süpürgiç bar bolsa, durmuşyňyzy has arassa we amatly etmek üçin elmydama zerur görnüşiňiz bolar.

https://www.micklernonwoven.com/oem-odm-treasure-household-female-toilet-wet-wipes-large-capacity-and-large-size-household-wet-toilet-paper-product/ https://www.micklernonwoven.com/skin-friendly-soft-organic-biodegradable-flushable-baby- water-wet-wipe-product/ https://www.micklernonwoven.com/customized-design-organic-biodegradable-wood-pulp-baby-wet-wipes-product/


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr