Dokalan süpürgiç bazaryny ösdürmek üçin durnukly ýüzlenme

Ekologiýa taýdan arassa süpürgiçlere geçmek, global dokalmadyk süpürgiç bazaryny 22 milliard dollarlyk bazara iterýär.
2023-nji ýyla çenli global dokalmadyk süpürgiçleriň geljegine görä, 2018-nji ýylda dünýädäki dokalmadyk süpürgiçleriň bazary 16,6 milliard dollar.2023-nji ýyla çenli umumy bahasy 21,8 milliard dollara çenli öser we ýyllyk ösüş 5,7 göterim bolar.
Öý terbiýesi häzirki wagtda dünýä derejesinde çaga süpürgiçlerinden ýokary boldy, emma çaga süpürgiçleri öý terbiýe süpürgiçlerinden dört tonna köp dokalýar.Öňe seretseň, süpürgiçleriň bahasynyň esasy tapawudy wyklýuçatel bolarçaga süpürgiçleri to şahsy ideg süpürgiçleri.

Bütin dünýäde süpüriji sarp edijiler has ekologiýa taýdan durnukly önüm isleýärler weýuwulýan we biodegrirlenip bilinýän süpürgiçlerbazar segmenti köp ünsi çekýär.Dokalmadyk öndürijiler durnukly sellýuloziki süýümleri ulanmak bilen proseslerde ep-esli giňelme bilen jogap berdiler.Dokalmadyk süpürgiçleriň satuwy hem aşakdakylar tarapyndan amala aşyrylýar:
Çykdajylaryň amatlylygy
Arassaçylyk
Çykyş
Ulanyş aňsatlygy
Wagt tygşytlamak
Bir gezeklik
Sarp ediji tarapyndan kabul edilen estetika.
Bu bazardaky soňky gözleglerimiz, pudaga täsir edýän dört esasy ugry görkezýär.

Önümçilikde durnuklylyk
Durnuklylyk, dokalan däl süpürgiçler üçin esasy meseledir.Süpürgiç üçin dokalan dokma kagyz we / ýa-da dokma substratlary bilen bäsleşýär.Kagyz öndürmek prosesi köp mukdarda suw we himiki serişdeleri ulanýar we gaz hapalaýjy zyňyndylar taryhy taýdan adatydyr.Dokma önümleri ýokary derejeli çeşmeleri talap edýär, köplenç belli bir iş üçin has agyr agramlary (has çig mal) talap edýär.Kir ýuwmak suwuň we himiki ulanyşyň başga bir gatlagyny goşýar.Deňeşdirilende, çygly suwdan başga, dokalanlaryň köpüsi az suw we / ýa-da himiki serişdeleri ulanýarlar we gaty az material çykarýarlar.
Durnuklylygy ölçemegiň has gowy usullary we dowamly bolmazlygyň netijeleri barha aýdyň görünýär.Dowam etmegi gaty ähtimal hökümetler we sarp edijiler.Dokulmadyk süpürgiçler islenýän çözgüdi görkezýär.

Dokalmadyk üpjünçilik
Geljekki bäş ýylda süpürgiç üçin iň möhüm hereketlendirijilerden biri, süpürgiç bazary üçin ýokary hilli dokalmadyk önümleriň aşa köp bolmagy bolar.Artykmaç üpjünçiligiň uly täsir etmegine garaşylýan käbir ýerler ýuwulýan süpürgiçlerde, dezinfeksiýa süpürgiçlerinde we hatda çaga süpürgiçlerinde.Dokma önüm öndürijileri bu artykmaç satmaga synanyşanlarynda bahalaryň arzanlamagyna we önümiň çalt ösmegine getirer.
Mysallaryň biri, ýuwulýan süpürgiçlerde ulanylýan gidroentangly çygly süýüm.Birnäçe ýyl ozal diňe Suominen bu dokalmadyk görnüşi we diňe bir setirde öndürdi.Ushuwulýan çygly hajathana dokumasy bazary dünýä derejesinde ösüp, diňe ýuwulýan dokalmaýan dokma önümlerini ulanmagyň basyşy ýokarlanansoň, bahalar ýokarydy, üpjünçilik çäklendirildi we ýuwulýan süpürgiç bazary jogap berdi.

Öndürijilik talaplary
Süpürgiçleriň öndürijiligi gowulaşmagyny dowam etdirýär we käbir programmalarda we bazarlarda kaşaň, islegli satyn almakdan ýüz öwürdi we barha talap edilýär.Mysal üçin ýuwulýan süpürgiçler we dezinfeksiýa süpürgiçler bar.
Ushapylýan süpürgiçler aslynda dargadylmaýardy we arassalamak üçin ýeterlik däldi.Şeýle-de bolsa, bu önümler häzirki wagtda gowulaşdy, sarp edijileriň köpüsi olarsyz edip bilmeýär.Hatda döwlet edaralary olary gadagan etmäge synanyşsalar-da, sarp edijileriň köpüsiniň ulanmazdan has az dargadyjy süpürgiç ulanmagyna garaşylýar.
Dezinfeksiýa süpürgiçler bir wagtlar E. coli we köp sanly bakteriýa garşy täsirli boldy.Häzirki wagtda dezinfeksiýa süpürgiçleri dümewiň soňky ştamlaryna garşy täsirli.Öňüni almak şeýle kesellere gözegçilik etmegiň iň täsirli serişdesi bolansoň, dezinfeksiýa süpürgiçler öý we saglyk gurşawy üçin diýen ýaly talap bolup durýar.Süpürgiçler ilki başda, soň bolsa ösen tertipde jemgyýetçilik zerurlyklaryna jogap bermäge dowam eder.

Çig mal üpjünçiligi
Dokalan däl önümler barha Aziýa geçýär, ýöne gyzykly tarapy, käbir esasy çig mal Aziýada giňden ýaýranok.Eastakyn Gündogardaky nebit ýeterlik derejede ýakyn, emma Demirgazyk Amerikanyň slanes nebit üpjünçiligi we nebiti gaýtadan işleýän zawodlary has uzakda.Agaç pulpa Demirgazyk we Günorta Amerikada hem ýerleşýär.Ulag üpjünçilik ýagdaýyna näbellilik goşýar.
Hökümetiň söwdada proteksionizme bolan isleginiň artmagy görnüşindäki syýasy meseleler uly netijelere getirip biler.Beýleki sebitlerde öndürilen esasy çig mallara garşy dökülmä garşy töleg, isleg we isleg bilen zyýan ýetirip biler.
Mysal üçin, ABŞ Demirgazyk Amerikada poliester öndürmek içerki islegi kanagatlandyrmasa-da, import edilýän poliesterden gorag çäreleri gördi.Şeýlelik bilen, dünýäde poliesteriň aşa köp bolmagy bilen birlikde, Demirgazyk Amerikanyň sebiti üpjünçilik ýetmezçiligini we ýokary bahalary başdan geçirip biler.Süpürgiçler bazaryna durnukly çig mal bahalary kömek eder we üýtgäp durýan bahalar päsgelçilik döreder.


Iş wagty: Noýabr-14-2022