Massa Hospital hassahanasy we myhmanhana üçin dokalan mata bir gezeklik düşek torbalary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1.Material: Top A derejesini 100% polipropilen ulanýarys

2. Şahadatnama: CE, OEKO-100, SGS, MSDS şahadatnamalary we beýleki şahadatnamalarymyz bar

3.Güýç: bazardan 35% ýokary

4. Öndüriji maşyn: Hiline gözegçilik etmek we Germaniýadan getirilýän 6 sany önümçilik liniýasy bar.

5. Önümçilik prosesi: Çig mal (egrilen dokalmadyk mata) öndürildi we gaýtadan işlenildiBir gezek ulanylýan düşekhilini üpjün edip biler ýaly öz zawodymyzda.

Jikme-jik düşündiriş

Üpjünçilik görnüşi : Sargyt etmek
Aýratynlyk : Oilag geçirmeýän, suw geçirmeýän, bakteriýa garşy
Material : 100% polipropilen
Use ulanyň Spa, hassahana, myhmanhana
Dokalmadyk tehnika : Baglanan
Ölçegi özleşdirilen
Agramy: 20gsm-30gsm
Reňk: Ak, gülgüne, gök, özleşdirilen
Nusgalar: Elýeterli
Töleg 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy, galyndysyny töläň

Hil barlagy

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (3) Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (4) Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (7)

Gaplamak we daşamak

Bodyüzüň bedeniniň depilýatory (2)

Gaplamak: Plastiki halta inside Içindäki köpük → goňur karton guty

Hemmesini şoňa görä düzüp bolýar

Eltip bermek:

1Harytlary meşhurlaryň üsti bilen iberip bileris

Iň oňat hyzmat we çalt eltip bermek üçin halkara ekspress kompaniýasy.

2. Has köp mukdarda we uly sargyt üçin harytlary deňiz ýa-da howa arkaly bäsdeşlik gämisiniň bahasy we amatly eltip bermek bilen tertipläp bileris.

Ulanyş ssenariisi

ndf

Hyzmatlarymyz

Satuwdan öňki hyzmat

· Gowy hil + Zawodyň bahasy + Çalt jogap bermek + Ygtybarly hyzmat biziň işleýän ynamymyzdyr · Professional işçi we ýokary täsirli daşary söwda topary Alibaba gözleg we söwda massaagerçysyna 24 iş sagadyna jogap beriň, biziň hyzmatymyza doly ynanyp bilersiňiz

Saýlanyňyzdan soň

. Iň arzan iberiş bahasyny hasaplarys we birbada size hasap-faktura bereris · Önümçilik gutarandan soň QC ederis, hilini täzeden barlarys we tölegiňizi alanyňyzdan 1-2 iş gününde size haryt ibereris.

· Saňa yzarlamany e-poçta bilen iberiň we posylkalar gelýänçä kowmaga kömek ediň

Satuwdan soň hyzmat

Müşderiniň bahalar we önümler barada bize teklip berýändigine örän şat. · Sorag bar bolsa, e-poçta ýa-da telefon arkaly erkin habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler